Aqşin YENİSEY
Sənət 11:15 02.12.2022

İnsan artıq elmi-texnoloji varlıqdır

Avropalılar niyə qədim yunan mədəniyyətinə qayıtdılar? Çünki yunan mədəniyyəti özündən əvvəliki mifologiya ilə mübarizədən qələbə ilə ayrılmışdı. Miflərin cəsədi üzərində Heraklın əlini qaldırmışdı. Beyinləri miflərdən təmizləmişdi. 

Avropalılar azadlıq, demokratiya yoluna beyinlərini xristianlığın miflərindən, əsatirlərindən təmizləyərək çıxdılar. Yunan mədəniyyətindən filtr kimi istifadə etdilər. 

Ağıllı avropalılar keçmişlərinə baxaraq beyni miflərin, cinlərin, ifritələrin ixtiyarında olan insanın azadlığının xaos, özbaşınalıq, vəhşilik olacağını anlamışdılar. 

ABŞ demokratiyasının uğuru da, Doukinzə görə, bu idi; yeni qitəyə köçənlər özləri ilə Avropadan tanrıdan başqa heç bir dini-mifik ayın-oyun aparmamışdılar.

Humanizm ideyası XIII əsrdə Dante yaradıcılığından qığılcımlanıb, XVI əsr Avropa Renessansı ilə bütün dünyanı işıqlandırsa da, közünü qədim Yunan və qədim Roma mədəniyyətlərinin söndürülmüş ocaqlarından alır. Ancaq biz bu yazıda yunan humanistləri Falesin, Epikürün, yaxud ilk Roma şübhəçiləri Siseron və Senekanın humanizm fəlsəfəsindən deyil, praktik humanizmin – transhumanizmin – tarixi köklərindən danışacağıq. Bu, Roma hüququdur.
Roma hüququnun dünyaya humanist təsirinə keçməzdən öncə qısaca olaraq əxlaq və hüququn, ruha və bədənə yönəlik davranışların fərqi haqqında danışaq. Mifologiyalar, dinlər o zaman və o cəmiyyətlərdə sosial narrativlər kimi çıxış edirlər ki, orada insanlar bədənlərinin deyil, ruhlarının gələcəyini, aqibətini düşünürlər, hətta lazım gələndə bədənlərini ruhlarının komfortlu gələcəyi naminə qurban verirlər.

Buna görə də əxlaq son nəticəsi ruha hesablanmış qanunlar toplusudur və qanunverici orqan yerində tanrı çıxış edir. Son anda verilən mükafat və cəza da ruha çatacaq. Biz, sadəcə, zinakar qadını daş-qalaq edərək onu öldürüb tanrının məhkəməsinə göndəririk. Biz nə edək ki, bunun yolu onu öldürməkdən keçir? Hüquq anlayışı ruhu rədd edir, onun subyekti bədəndir. Hüququ tanrının ruha olan münasibəti maraqlandırmır.

Şərq və Qərb bu nöqtədə, Roma hüququnun səhnəyə çıxması ilə ayrılır; Şərq ruhu, Qərb bədəni insanın əsli, orijinalı kimi tanıyır. Bu günə qədər bədən Şərq fəlsəfəsinin mövzusu olmasa da, Qərb fəlsəfəsi yüz illərdir ki, yalnız bədəni düşünür. Xüsusilə XX əsr Qərb filosofları naturadan insan bədənini çəkən rəssamlara bənzəyirlər. Mişel Fukonun "Həbsxananın doğuşu” kitabı cəza qanunu ilə bədənin qarşılıqlı münasibətlərinin tarixindən bəhs edir və ilk fəsli də belə adlanır: "Məhkumların bədəni". 

Bunun kökü imperator Feodosinin hakimiyyətinə dayanır, desək, yəqin ki, yalan danışmış olmarıq. Feodosi xristianlığın Roma imperiyasının yeganə dini olduğunu elan etsə də, kilsənin "ius sacrum"dan, yəni xristianlıqdan əvvəlki "Müqəddəs qanun"dan kənara çıxmasını əngəllədi. Romada əsas qanunverisi orqan dövlət idi. Bu, o demək idi ki, Roma din və dövlət, ruh və bədən arasında bölgü aparmışdı, bədənlər dövlətin idi, ruhlar kilsənin. 

Çağımızın həm keçmişi, həm gələcəyi görən nostradamuslarından biri yəhudi alimi Yuval Harari transhumanizmin XX əsrin ortalarından etibarən əhəmiyyətini itirən tənqidi zəkanın süqutundan qidalandığını deyir. Yeni çağın şüarı budur: köhnə ilə əlləşməyi burax, yenini yarat! "Xalis zəkanın tənqidi", yaxud "xalis tənqidin zəkası" dövrü bitdi.

Bu gün ruhdan bədənə, əxlaqdan hüquqa, Şərqdən Qərbə qaçış var, həm də qarşısıalınmaz bir qaçış. Mifin, inancın, adətin hegemon olduğu dünyada fərd xalqın himayəsindən asılı idisə, bu gün xalq fərdin himayəsindən asılıdır.

Bu gün güclü fərdləri olmayan xalqlar, millətlər dədələrinin mifləri, inancları, adət-ənənələri ilə heç bir şeyə qadir deyillər. Bu günün müdriyi ruhunu göylərə ucaltmaq üçün bədəni ilə səyyar ayaqyolu kimi rəftar edən hind qurusu deyil, bu günün müdriki Bill Qeytsdir ki, pulu Rusiya kimi bir dövlətin büdcəsinin yarısına bərabər olsa da, öz sadəliyi ilə dünyaya gözütoxluq haqqında bütün hind mədəniyyətindən daha çox mesaj verir. 

Qədim romalıların "iurisprudentia" (hüquq elmi) mədəniyyəti olmasaydı, bəlkə, qərblilər də bizim kimi öz "Qaranlıq çağ"larından çıxa bilməyəcək, önlərini naməlumluq içində görüb, məlum olana, keçmişə, tarixə, dədələrinin qırx dəvəni bir iynə deşiyindən keçirdiyi yalan-palan nağıllara cumacaqdılar. Həm də dönə-dönə. Keçmişi öyən nəsillər bir-birini əvəz edəcəkdi, eynən indi bizdə olduğu kimi. 

Misirli Nemezidanın qanunlar külliyyatı halına salınmış şəkli olan Roma hüququ tətbiq olunduğu gündən etibarən hər yerdə sekulyarlığı, dünyəviliyi əsas götürürdü. Yazılı, mərkəzi və qanunverici bir sistem olaraq, sadəcə, haqları və qadağaları tənzimləmirdi, eyni zamanda, hüquqi institutlar yaradaraq təkcə insanlararası münasibətləri deyil, həm də hakimiyyət, güc və inzibati qurumları tənzimləyirdi.

VI əsrdə I Yustinian Qərbi Roma İmperatorluğunun itirdiyi torpaqları yenidən ələ keçirmək və Roma hüququnun bu torpaqlarda tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədilə bütün hüquqi əsasları "Corpus Iuris Civilis" adlı külliyyatda toplamaq üçün əmr imzalayandan yüz il sonra Şərqdə heç bir sekulyar, dünyəvi əsası olmayan, yalnız əxlaqi sanitariya məqsədi güdən qədim yəhudiliyin şəriət qadağaları ərəblərin timsalında yenidən qılınca sarılırdı.

Bu qadağaların bir çoxunu özünün qanunlarına çevirən İslam xilafəti antik yunan və Roma fəlsəfəsindən bol-bol bəhrələnsə də, Roma hüquq sistemini görməzdən gəldi. İslam yarananda Qərb özünün "Qaranlıq çağı"nı yaşayırdı, ilk müsəlmanlar Roma hüququnu dirildib xristianları qabaqlaya bilərdilər, amma istəmədilər. 

Bu gün də Şərqdə hüquq professorlarının deyil, mənəviyyat dəllalarının səsi daha gur çıxır. Roma hüququnun əsas dayaqları isə Roma hüquqşünasları idilər ki, onlar heç bir fəlsəfi doktrinaya, spiritual nəzəriyyələrə, konkret logika və etimologiyalara əhəmiyyət vermirdilər (Adolf Berqer).

Onların əsas işi məsləkləri gərəyi gündəlik həyatın hüquqi ehtiyac və zərurətlərini saf-çürük etmək idi. Qədim Roma hüququndakı təkcə "humanitas" (insansevərlik) və "maiestas populi Romani" (Roma xalqının böyüklüyü) anlayışlarının adını çəkmək kifayətdir ki, Qərbin sonrakı inkişafının qıfılına düşən açarın yerini biləsən. 

"Qaranlıq çağ” deyilən Roma sonrası dövr Qərb insanını nə qədər alçaltsa da, onun yaddaşındakı "Roma vətəndaşı" qürurunu (hüququnu) yox edə bilmədi. 

Romalıların insansevərliyi təkcə Roma vətəndaşları ilə məhdudlaşmırdı, eyni zamanda, Romaya tabe olan digər xalqların nümayəndələrinə də bu hüquqlardan pay düşürdü. Məsələn, Siseron yunanca danışan bir Asiya əyalətinə rəhbərlik edən qardaşına deyirdi:

"Afrika, İspaniya, Qalileydəki kimi barbarların hökmdarı olsan da, onların mənafelərini qorumaq və insanca rəftar etmək sənin insanlığını göstərəcək. Çünki bizlər romalılar olaraq dünyaya humanizm öyrədən insanlarıq".

Bu gün insanı həm də elmi-texnoloji varlıq kimi görərək onu irsi xəstəliklərdən, mənəvi-tarixi travmalardan, vaxtsız ölümlərdən qorumağı qarşısına məqsəd qoyan transhumanizm ideyalarının tüğyan etdiyi bir dövrdə hansı cəmiyyət mədəniliyi, sağlamlığı, inkişafı keçmişə, mifə, dastana, əfsanəyə qayıtmaqda görürsə, yolu açıq olsun!
 
Aqşin Yenisey